Polityka prywatności


1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.nexbau.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: NEXBAU sp. z o.o. z siedzibą w Karpicku,
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@nexbau.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Bezpieczeństwo danych operatora

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: NEXBAU sp. z o.o. z siedzibą w Karpicku,
 2. Operator:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 3. Operator w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.


5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.


7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.


8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

 

W związku z usługami świadczonymi na Państwa rzecz przez NEXBAU sp. z o.o. z siedzibą w Karpicku, spółka ta jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

W związku z powyższym informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest NEXBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karpicku, adres korespondencyjny: Karpicko, ul. Poznańska 9, 64-200 Wolsztyn wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000940349 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 302361365, NIP: 9231693278.
2. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej, telefonicznie pod numerem 68 347 02 00 lub mailowo pod adresem info@nexbau.com.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prezentacji oferty Administratora, przygotowania umowy (w tym wykonania pomiarów i wyceny stolarki okiennej oraz innych artykułów/usług oferowanych przez Administratora, przygotowania oferty dla Klienta oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wskazanych produktów, jak również w celu zapewnienia możliwości realizowania uprawnień wynikających z umowy, w tym z gwarancji oraz ewentualnych pogwarancyjnych usług związanych z serwisem, sprzedażą elementów zamiennych oraz ułatwieniem zakupu nowych artykułów.
4. Dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną)
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną, rachunkową lub prawną Administratora, przedsiębiorcy transportowi oraz stali podwykonawcy, z którymi współpracuje Administrator. W przypadku reklamacji objętych gwarancją producenta elementów składowych artykułów oferowanych przez Administratora reklamacje takie w raz z Państwa danymi będą w razie potrzeby przekazywane podmiotowi ponoszącemu względem Państwa odpowiedzialność gwarancyjną lub podobną.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zrealizowania usługi lub zawarcia umowy.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz okres przedawnienia wynikających z niej roszczeń chyba, że obowiązek przechowywania danych w czasie dłuższym niż wskazany powyżej wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Dane dotyczące realizacji zamówienia mogą być przechowywane w systemach informatycznych przez okres dłuższy wyłącznie w celu zapewnienia Klientom Administratora szansy na ciągłość obsługi w zakresie pogwarancyjnych napraw, sprzedaży elementów zamiennych oraz na zakup adekwatnych artykułów oferowanych przez administratora.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. żądania przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu,
f. wyrażenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego
9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.
10. Udostępnione dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowanym jak i również w celu profilowania.
11. Ponadto, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzanie za niezgodne z RODO.

W związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez NEXBAU sp. z o.o. z siedzibą w Karpicku, realizując swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Administrator informuje następująco:

 1. Administratorem danych osobowych jest NEXBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karpicku, Karpicko, ul. Poznańska 9, 64-200 Wolsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000940349 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 302361365, NIP: 9231693278.
 2. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub mailowo pod adresem info@nexbau.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji pracowników. Zgromadzone dane mogą być wykorzystywane w kilku procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratora w czasie, o którym mowa w pkt. 7
 4. Dane osobowe takie jak imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 2 lit b. i h. RODO.
 5. Pozostałe kategorie danych osobowych inne niż opisane w pkt 5, a udostępnione przez kandydata do pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych są przetwarzane przez Administratora w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie informacji dotyczących danych osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 2 lat od dnia przesłania aplikacji.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. żądania przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w pkt 5 w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem.
 9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.

Udostępnione dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowanym jak i również w celu profilowania.

 

Masz pytanie lub szukasz dalszych informacji na temat produktów Nexbau? Chętnie skontaktujemy się z Tobą. Aby to ułatwić przygotowaliśmy specjalny formularz internetowy. Twoje zapytanie zostanie skierowane bezpośrednio do specjalisty z Nexbau, który w najbliższych dniach skontaktuje się z Tobą. Wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych*.

 

Zapoznaj się z informacjami na temat Ochrony Danych Osobowych w Nexbau

Zapytaj naszego doradcę

Zgoda*

Oświadczenie*

9 + 5 =